ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

โครงการ การส่งเสริมพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ของศาลจังหวัดอ่างทอง

โครงการ การส่งเสริมพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ของศาลจังหวัดอ่างทอง
      เมื่อวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ นายเกรียงไกร  ศรีสังข์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการการส่งเสริมพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน และให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการบังคับคดีนายประกัน  โดยมีข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้าง ของศาลจังหวัดอ่างทองเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดอ่างทอง  


เอกสารแนบ