ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ศาลจังหวัดอ่างทองจัด “โครงการศาลจังหวัดอ่างทองและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑”

ศาลจังหวัดอ่างทองจัด “โครงการศาลจังหวัดอ่างทองและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑”
          เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ  “ศาลจังหวัดอ่างทองและ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจ าปี ๒๕๖๑” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ จังหวัดอ่างทองเพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ และเป็นการเผยแพร่และพัฒนาระบบการระงับ ข้อพิพาทของศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด อ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการและร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทอง อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


เอกสารแนบ