ศาลจังหวัดอ่างทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดอ่างทอง Courts of Justice - Thailand : Angthong Province Court

ศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดอ่างทอง

ศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดอ่างทอง
             เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดและ ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดอ่างทอง บริเวณบ่อฝังกลบขยะเก่า
(Waste to Forest) ที่ดำเนินการฝังกลบปิดหน้าดินเรียบร้อยแล้ว ณ บ่อฝังกลบขยะเก่า
ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


เอกสารแนบ